ศิริเรืองอำไพ


LANGUAGE EN TH
 

วิสัยทัศน์

          เป็นผู้นำด้านการผลิตสินค้าเกษตรแปรรูป เครื่องปรุง เครื่องเทศและสมุนไพรอบแห้งในประเทศไทยและเป็นที่รู้จักในต่างประเทศ อีกทั้งเป็นองค์กรที่มีส่วนช่วยเหลือสังคมและประเทศชาติ

พันธกิจ

1. คิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารด้วยเทคโนโลยีและวัตถุดิบที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
2. พัฒนาองค์กร บุคลากร และระบบการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ผนึกกำลัง ส่งเสริมและช่วยเหลือเกษตรกรในประเทศ
4. เป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทำประโยชน์แก่สังคม
5. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของพนักงานในองค์กร

ค่านิยมองค์กร “SPICES”

S : Support สนับสนุน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
P : Professional ความเป็นมืออาชีพ
I : Improve พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
C : Coordinate ประสานงานกัน
E : Ethic มีศีลธรรม จริยธรรม
S : Sustainable ความยั่งยืน

นโยบายคุณภาพ

“เรามุ่งมั่นคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพ ผลิตสินค้าเกษตรแปรรูป เครื่องเทศ สมุนไพรอบแห้ง ปลอดภัย มีมาตรฐาน เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า และปรับปรุงพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง”© Siriruang Ampai Company Limited

8, หมู่ 6, ต.ตลาดขวัญ, อ.ดอยสะเก็ด, จ.เชียงใหม่ 50220
Tel: 053-484552, 052-004393, Fax: 053-484553, 052-004393
Email: admin@siriruangampai.com, Website: siriruangampai.com
 
Facebook: Siriruang Ampai
Instagram: Siriruang Ampai
twitter Twitter: Siriruang Ampai